Aydınlatma Metni

1. Kişisel Verilerin Korunması Politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili sair mevzuat uyarınca, yanindayim.izmirbarosu.org.tr (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.), Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebileceği hususunu beyan eder. Bu beyan Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğinin korunması ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsenmiştir. Ayrıntılı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanından LİNK ulaşabilirsiniz. 2. Site, üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde İzmir Barosu/Site tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Üyeler tarafından Site ile paylaşılmış olan kişisel bilgiler sadece ilgili sosyal yardım faaliyetinin yürütülmesi maksadıyla ilgili İhtiyaç Sahibi Avukat ya da Destekçi/Gönüllü ile paylaşılmaktadır. Bu bilgiler, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve sadece Site bünyesinde kullanılmaktadır. 3. Kişisel veriler; ad, soyadı, adres, iletişim bilgileri ve baro sicil numaranız gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bizimle olan ilişkilerinizde bir akdi ilişki içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler veya ortaklar dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizle olan ilişkiniz çerçevesinde yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ile ilgili yasa veya düzenleme kapsamında “kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan verileri ifade etmektedir. 4. Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, hizmet sonrası diğer işlemler ve sona ermesi, usulsüzlük, suiistimal ve dolandırıcılık gibi tehlikelerin önlenmesi ve tespit edilmesi, size daha iyi hizmetler sunulabilmesi ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, hizmet ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, başka hizmetler sunulması, taleplerinizi gerçekleştirilmesi, şikayetlerinizin sonuçlandırılması ve bilgilendirme yapılması, kullanıcıların memnuniyetinin, eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, çekiliş, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, Site’nin yaptığı işlemler ve yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmelerinin yapılması, her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanabilmesi, Site’nin hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanabilmesi, sunulabilmesi, tanıtımı, hizmetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi, trafik yönetimi, hizmet verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, Site’nin faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenebilmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip yapılabilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir. 5. Yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar Kooperatifler Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler, – kullanıcı sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla Site’nin, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, kişi ve kuruluşlar ile destekçi ve gönüllüler ve diğer 3. Kişilerdir. 6. Kişisel verileriniz; İnternet sitesi, sosyal medya platformları, ortaklık sözleşmeleri ve ekinde sunulan belgeler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rızanın bulunması, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin gerçekleşebilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin zorunluluk arz etmesi hallerinde kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; Site’ye başvurmak suretiyle KVKK’nın11. Maddesi uyarınca haklarınızdan yararlanmak için bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen “başvuru adresinden” bizlere yönlendirebilirsiniz.
Bu sayede kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvuru Adresi : e-mail:info@izmirbarosu.org.tr
Veri Sorumlusu : İzmir Barosu
Adres : Alsancak, 1456. Sk. No:14, 35220 Konak/İzmir