Kullanım Koşulları

1. Taraflar
1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) “İzmir Barosu” (Yanındayım) ile İzmir Barosu içerisinde yer alan Platform’dan faydalanan İhtiyaç Sahibi Avukatlar (“Avukatlar”) arasında akdedilmektedir,
1.2. Avukatlar, İzmir Barosu (Yanındayım) Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.
1.3. İzmir Barosu ve Avukatlar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
2. Tanımlar
“Platform”; Site kapsamında yer alan, çeşitli konulardaki ihtiyaçların ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluşmasını sağlayan dijital platformu,
“Avukatlar” veya “İhtiyaç Sahibi Avukat”; İhtiyaç sahibi olarak Platform’dan yararlanmak üzere Site’yi kullanan kişiyi,
“Site”; İzmir Barosu (Yanındayım) adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini ifade eder.
3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme’nin konusu; İhtiyaç Sahibi Avukatlar’ın söz konusu Platform’dan yararlanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
Site’de, İzmir Barosu tarafından yapılan kullanımlara, içeriklere, Platform’a ve Avukatlara yönelik olan her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Avukat tarafından kabulü ile Avukat Site’de yer alan ve yer alacak olan İzmir Barosu tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, Platform’a ve kendisi de dahil olmak üzere diğer Avukatlar’a yönelik olan her türlü beyanı da peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Avukatlar’ın Hak ve Yükümlülükleri
4.1 Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Avukat’ın [*] hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu sözleşmenin kabul edilmesi ile Avukat statüsü başlamaktadır. Avukat statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan gerçek kişi kullanıcının [18] yaşından büyük olması gereklidir.
4.2 İzmir Barosu tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Avukat başvurularını reddedebilir veya Avukat başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. İzmir Barosu, işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık olması, Avukat başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Avukat başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Avukat hakkında şikâyetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun İzmir Barosu tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Avukat statüsüne son verebilir.
4.3 Avukat, Site’nin kullanımına imkân veren hesapların, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Avukat’a ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Avukat tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Avukat dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Avukat ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Avukat sorumlu olacaktır.
4.4 Avukat, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
4.5 Avukat, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi halde Avukat’ın işbu maddede yer alan davranışları nedeniyle İzmir Barosu’na yöneltilebilecek her türlü talepte İzmir Barosu’nun hiçbir sorumluluğu olmayacak olup, tüm sorumluluk tamamen Avukat’ta olacaktır. Bu maddede bahsi geçen her neviden talepler nedeniyle İzmir Barosu’nun her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat, ücret vb. niteliklerde ödemeler ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepler derhal İzmir Barosu tarafından Avukat’a yöneltilecek ve Avukat da bu talepleri ilk talepte derhal nakden ve defaten karşılayacaktır.
4.6 Avukat, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, ihtiyacı tüm boyutları ile olduğu gibi yansıttığını, yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Avukat tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Avukat’ın Platform’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.
4.7 Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Avukat’a aittir. Avukat girmiş olduğu ihtiyacın giderilmesi için uyulması gerekli genel veya özel bir mevzuat, yönetmelik, tebliğ, genelge vs. düzenleme var ise bunlara uygun hareket edilmesinden bizzat sorumludur. Avukat’ın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler, açıkladığı bilgiler ve talep ettiği ihtiyaçların gerçek olmaması ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan sorumludur. İzmir Barosu, Avukat’ın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler açıkladığı bilgiler ve talep ettiği ihtiyaçların gerçek olmaması durumunda ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Avukat, üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talebin ve Avukat’ın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan İzmir Barosu’nun uğrayacağı zararların Avukat’a rücu edileceğini kabul eder.
4.8 Avukat Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
4.9 Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı İzmir Barosu’na aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Avukatların (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’un çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/ veya Platform ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) site içerisindeki (var ise) kullanıcı yorumlarına referans kodu, porno içerik, siyasi nitelikte mesaj, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Platform sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
4.10 Avukat, profilinde veya diğer Avukat, destekçi ve/veya gönüllüler ile olan iletişiminde ticari tekliflere ve reklamlara yer vermeyecek olup; işbu sözleşmenin detaylandırıldığı üzere Avukat Platform’u hiçbir şekilde ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11 Avukat, gerek yukarıda belirtilen şekillerde gerekse başka yöntemlerle Platform ile rekabet etmeyecek, Platform ile rekabet eden üçüncü taraflara destek vermeyecektir.
4.12. Avukatlar platform kapsamında verdikleri bilgilerin yine platform kapsamında üçüncü kişilere gösterildiğini, bu yolla üçüncü kişilerin erişimine açık olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
4.13. İzmir Barosu kullanıcıların beyanlarının doğruluğuna ve iyi niyetine güvenmektedir. Destekçiler ve/veya gönüllüler, İzmir Barosu’nun platform üzerinde sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmediğini, platform üzerinde ihtiyaç sahibi olduğunu belirten kullanıcıların beyanları üzerinden talep açıldığını bildiğini kabul etmektedir. Bu nedenle İzmir Barosu; destekçiler ve/veya gönüllülere, destekte bulunmadan önce ihtiyaç sahibi kullanıcılar ile doğrudan iletişime geçmelerini önermektedir.
4.14. Avukatlar platform üzerinde verdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup bu bilgilerin hatalı, eksik, yanlış veya yanıltıcı olması nedeniyle kendilerinin uğrayacakları veya İzmir Barosu ya da üçüncü kişileri uğratacakları her türlü zarardan bizzat sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. İzmir Barosu’nun Hak ve Yükümlülükleri
5.1 İzmir Barosu’nun herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. İzmir Barosu tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Avukat güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Avukat bizzat sorumlu olacaktır.
5.2 Kullanıcı tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, İzmir Barosu, Avukat bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Site’de toplanan bilgiler, İzmir Barosu tarafından işbu sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. İzmir Barosu, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Avukat işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte İzmir Barosu’nun bu maddede geçen kullanımlarına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. İzmir Barosu dernek ya da vakıf değildir. İzmir Barosu hiçbir şekilde kendi adına ödeme kabul etmez, bağış ve yardım toplamaz, komisyon almaz, kâr amacı gütmez.
6. Platform ile ilgili Koşullar
6.1 İzmir Barosu, Platform ile Avukat’lara girmiş oldukları ihtiyaçların giderileceğine dair herhangi bir taahhüt vermemekte olup, Platform kapsamında sunulan hizmet sadece ihtiyaç sahipleri ile söz konusu ihtiyacı giderebilecek imkân ve şartlara sahip kişi ve/veya firmaların veya ihtiyacın aktif katılım sureti ile giderilmesini sağlayacak gönüllülerin birbirleri ile eşleşmesinin ve birbirlerinden haberdar olmalarının sağlanmasıdır.
6.2 Platform içerisinde, Avukat’ın fatura ihtiyacını adres temelli olarak girmesi ve iletişim bilgilerini, konusunu, tanımını paylaşması istenecektir. Herkese açık olarak yer alacak bu bilgi ile söz konusu ihtiyacı karşılamak isteyen kişi veya kurumlar “Destek Ver” kısmında yer alan işlemleri gerçekleştirerek, ihtiyaç sahibinin iletişim bilgilerine ulaşarak ve ihtiyaç sahibi ile iletişime girerek, girilen bu ihtiyacı karşılayabileceklerdir.
6.3 Avukatlar’ın profillerinde belirttikleri bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle, girilen ihtiyacın giderilememesi veya ihtiyacın Avukatlar ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişi veya kurumlar arasında kararlaştırılan şekilde gerçekleşmemesi durumunda İzmir Barosu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Avukat, bu kapsamdaki talep ve şikâyetlerinin muhatabının İzmir Barosu olmadığını, İzmir Barosu’nun işbu maddede yazılı nedenlerle dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini ilgili tarafa ileteceğini kabul, beyan ve beyan taahhüt eder.
6.4 Site’de Avukatlar tarafından girilen yorumlar, Plaform’un izin verdiği ölçüde yapılan Site içerisinde yer alan uygulamalar ve diğer hizmetler için yapılan puanlamalar ve Avukatlar’ın Site ve Platform üzerinden yürütülen sosyal yardım faaliyetiyle ilgili paylaşmış oldukları izlenimleri Avukat’ın sorumluluğunda olacak olup, girilen yorumlar, yapılan puanlamalar ve paylaşılan izlenimlerle ilgili hiçbir suretle İzmir Barosu’na sorumluluk atfedilmeyecektir.
İhtiyaç kayıtları, destek kayıtları, üyelik kayıtları gibi Avukat tarafından oluşturulan kayıtlar; İzmir Barosu tarafından gösterimden herhangi bir sebep göstermeksizin silinebilir, kaldırılabilir veya arşiv olarak saklanabilir.
Avukatlar’ın Site ve Platfrom’da yer alan yorumları, puanlamaları ve izlenim açıklamaları nedeniyle üçüncü bir kişi ve/veya kurumun kişilik hakları ve diğer hukuki menfaatlerinin ihlale uğraması ve bu nedenle İzmir Barosu’ndan Avukat’a ilişkin kayıtların resmi yollardan talep edilmesi halinde, söz konusu kayıtlar Kanun’larda belirtilen şekilde ilgili resmi makam ile paylaşılabilir.
6.5 Platform’un kurumsal ihtiyaçlar, özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde kullanılması İzmir Barosu ile ilgili kurum arasında akdedilecek sözleşmelere göre mümkün olabilecektir. Kurumsal ihtiyaçlar ile özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde Platform’un kullanılması ile ilgili kural ve koşullar Site’de ayrıca belirtilecektir.
7. Sorumluluğun Sınırlandırılması
7.1 İzmir Barosu, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. İzmir Barosu, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile İzmir Barosu’nun kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
7.2 Avukat, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Avukat’a iletilecek yahut rücu edilecektir. Avukat, İzmir Barosu’nun diğer Avukatlar tarafından sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Avukat’a ait bilgilerin hukuka uygun olarak üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı İzmir Barosu’nun sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve beyan taahhüt eder.
7.3 Avukat, Site üzerinden İzmir Barosu’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İzmir Barosu’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve beyan taahhüt eder.
7.4 Avukat, Site ve Platform’un kullanımı sayesinde gerçekleştirilen ihtiyaçlara ilişkin olarak İzmir Barosu’ndan hangi kalem altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, herhangi bir Avukat’ın site üzerinde hesap açmış olmasının, (var ise) Avukat’a ilişkin yorumların İzmir Barosu’nun Avukat’ı onayladığı, önerdiği, garanti verdiği ve desteklediği şeklinde yorumlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İzmir Barosu, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda İzmir Barosu’nun bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. İzmir Barosu, işbu sözleşme kapsamında ihtiyaca elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
7.5Avukat, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda İzmir Barosu’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan ve taahhüt eder.
7.6 Avukat, İzmir Barosu’nun Site’ye virüsün, solucanın (worm) veya başka her türlü teknik saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini vefakat gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari tedbirleri aldığını bildiğini kabul etmektedir.
8. Kişisel Verilerin Korunması
İzmir Barosu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen veri işleme ve aktarım esaslarına, genel ilkelere ve Kurul kararlarına uyacağını, kişisel verilerin işbu sözleşmedeki amaçlar kapsamında paylaşılacağını, Avukat’ın kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ilgili verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin detaylı aydınlatma işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak Site’de yer almaktadır. Bu nedenle Avukat, kişisel verilerinin İzmir Barosu tarafından kullanılması, işlenmesi bakımından gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu hususta yeteri kadar aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Avukatların kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.
9. Yürürlük
İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen diğer tüm Sözleşme/ler Avukat tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.
10. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Fesh
10.1 İzmir Barosu, Avukat’ın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Avukat’ın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici ya da bu sözleşmeye aykırı mahiyette olması halinde Avukat’ın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. İzmir Barosu tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme İzmir Barosu tarafından feshedilebilecektir.
Avukat’ın bu nedenle İzmir Barosu’ndan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
10.2 İzmir Barosu dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.
11. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetki Sözleşmesi
11.1 Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
11.2 İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca İzmir Barosu’nun her türlü defter, bilgi, belge ve kayıtları kesin delil niteliğinde olacak olup, işbu madde delil sözleşmesi niteliği haizdir.