Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

1. İzmir Barosu, başlatmış olduğu sosyal yardım faaliyeti ile ihtiyaç sahibi avukatlar ile destekçi ve/veya gönüllülerin aynı platformda bir araya gelmesini ve bu sayede araya üçüncü kişiler girmeden yardımlaşma faaliyetlerinin yürütülmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu site, üyeleri tarafından verilen bilgilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığının üyeleri için ne kadar önemli olduğunun sorumluluğu ve bilincinde olup, bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir. 2. İzmir Barosu/Site, siteyi ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanılmasını sağlamak amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde işbu internet sitesinde (yanindayim.izmirbarosu.org.tr) yayınlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika’da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır. 3. Site, yürütülen faaliyeti gerçekleştirebilmek adına üyelerin bazı kişisel bilgilerini (ad, soyadı, telefon numarası, baro sicil numarası, e-posta adresi, adres vb.) talep etmektedir. Aksi belirtilmediği takdirde, mevcut gizlilik politikamız siz ve hesabınızla ilgili olarak kendi isteğiniz ile sisteme kaydettirdiğiniz bütün bilgiler için geçerlidir. 4. Üyeler tarafından Site ile paylaşılmış olan kişisel bilgiler sadece ilgili sosyal yardım faaliyetinin yürütülmesi maksadıyla ilgili İhtiyaç Sahibi Avukat ya da Destekçi/Gönüllü ile paylaşılmaktadır. Bu bilgiler, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve sadece Site bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel veriler, KVK Kanunu’nda yer alan veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak aşağıda sıralanan amaçlarla İzmir Barosu tarafından işlenmektedir. Aşağıda yer alan amaçların varlığı, her kişisel veri sahibi özelinde değişiklik gösterebilmektedir. Elde edilen kişisel veriler, İzmir Barosu/Site tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir. 5. Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığın ve hizmet sonrası diğer işlemlerin sona ermesi, usulsüzlük, suiistimal ve dolandırıcılık gibi tehlikelerin önlenmesi ve tespit edilmesi, size daha iyi hizmetler sunulabilmesi ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, hizmet ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, başka hizmetler sunulması, taleplerinizin gerçekleştirilmesi, şikayetlerinizin sonuçlandırılması ve bilgilendirme yapılması, kullanıcıların memnuniyetinin, eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, çekiliş, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, site işlemleri ve yeniliklerini hakkında bilgilendirme yapılması, her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet ve servislerimiz hakkında bilgi edinilmesi, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme yönünde çalışılması, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanabilmesi, Site’nin hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanabilmesi, sunulması, tanıtımı, hizmetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir. 6. Site, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla yükümlüdür. Siteye girilen bilgilerin güvenliğinin sağlanabilmesi açısından, Site, sistem ve internet altyapısını güvenilir seviyede tutarak gerekli ve yeterli önlemleri almıştır. Site kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Site, söz konusu bilgileri üyelerin onayı ya da aksi bir talimatı olmaksızın ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. 7. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Siteye/İzmir Barosu’na başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirsiniz:
7.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
7.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
7.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
7.4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
7.5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7.6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7.7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
7.8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
8. İşbu Politikada belirtilen işlenme amaçları çerçevesinde ve KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddeleri uyarınca, kişisel verileri koruma mevzuatına uygun olarak yurt içi veri aktarımı yapmaktadır ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. 9. Kişisel Veri Sahiplerinin (Avukatların) taleplerinin iletilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ıslak imzalı ya da elektronik imzalı başvuru dilekçesini 1456 Sokak, No: 14, Alsancak / İZMİR adresine ve info@izmirbarosu.org.tr Adresine evraklarını iletebileceklerdir. Site, veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir. İzmir Barosu/Site, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ek bilgi talep edebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, site tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir. Saygılarımızla,